13. Waffen Gebirgs Division der SS Handschar (kroatische Nr. 1)

    
Důstojníci divize Handschar ve Straze, květen 1944.

Kroatische SS Freiwilligen Division                                                        3.1943 – 7.1943
Kroatische SS Freiwilligen Gebirgs Division                                            7.1943 – 10.1943
SS Freiwilligen Bosnien-Herzogowina Gebirgs Division (Kroatien)            10.1943
13. SS Freiwilligen Bosnien-Herzogowina Gebirgs Division (Kroatien)       10.1943 – 5.1944
13. Waffen Gebirgs Division der SS Handschar (kroatische Nr.1)              5.1944 – 5.1945

Velitel
SS-Standartenführer Herbert von Obwurzer                            1.4.1943 – 9.8.1943
SS-Brigadeführer Karl-Gustav Sauberzweig                            9.8.1943 – 6.1944
SS-Brigadeführer Desiderius Hampel                                     6.1944 – 8.5.1945

Náčelník štábu
SS-Sturmbannführer Erich Braun                                          1.3.1943 – 1.7.1944
SS-Sturmbannführer Einer                                                    7.1944
SS-Sturmbannführer Johann Boy Petersen                            7.1944
SS-Hauptsturmführer Otto Reuter                                         1.8.1944 – 1945
SS-Sturmbannführer Siegfried Bernhard Sander                     1.3.1945 – 3.1945
SS-Sturmbannführer Hamm                                                 3.1945
SS-Sturmbannführer Siegfried Bernhard Sander                     24.3.1945 - 1945

Rozkaz pro sestavení divize skládající se z bosenských muslimů byl vydán již v roce 1942, ale nebyl uskutečněn do jara 1943. Himmler chtěl tuto divizi postavit co nejdříve, ačkoliv byla proti jeho rasovým názorům. Věřil, že muslimské náboženství je dobrou motivací v boji pro tyto muže, kteří by vstoupili do svaté války. Proto Himmler dovolil, aby každý prapor měl vlastního imána a každá rota svého muláha. Byly tisknuty knihy podporující jejich náboženství a šířeny mezi vojáky všech hodností. Bylo dokonce ohlášeno, že Hitler poslal každému členu divize přívěšek s miniaturou koránu. Bohužel se tato formace setkala s odporem Chorvatů, kteří neradi viděli, když Němci podporovali muslimský separatismus a verbovali vojáky v jejich zemi. Nakonec souhlasili, ale odpor pokračoval, obzvlášť když zjistili, že Němci používají služeb Velkého muftího jeruzalémského při verbování jízdy. Rekruti přicházeli z mnoha zdrojů, včetně Volksdeutsche a muslimských dezertérů z chorvatské armády a ustašovských jednotek. Malý počet rekrutů tvořili též bosenští katolíci. Ne všichni příslušníci divize pocházeli z Chorvatska, například spojovací prapor byl sestaven z Němců. Později byly k doplnění divize prováděny odvody. Divize byla organizována dle tradic muslimských jednotek sloužících v císařské rakousko-uherské armádě s kádry ze 7. SS Prinz Eugen Division, ale protože výcvikové prostory v této oblasti byly zaplněny, byla divize odeslána nejdříve do Německa a poté do Francie. Byla ve výcviku od července 1943 do února 1944, ale brzy začaly problémy. Jejich němečtí velící důstojníci nesdíleli Himmlerův entusiasmus pro muslimy jako součást Waffen-SS. Zoufali si při pohledu na muže poklekající k modlitbě směrem k Mekce a modlící se k Alláhovi. Označovali je jako "Mujos" a chovali se k nim povýšeně. To vedlo k třenicím mezi důstojníky a mužstvem, které vyvrcholily při vzpouře ženijního praporu, kdy bylo několik německých důstojníků zastřeleno. Ačkoliv byla tato vzpoura (známá jako Villefrancheská vzpoura) inspirována 4 příslušníky divize, kteří byli komunistickými partyzány, přivodila trhliny ve výcviku a v odvodech. Tři z hlavních vzbouřenců byli zajati a zastřeleni a s nimi 11 dalších. Řada dalších účastníků vzpoury byla odeslána do pracovních táborů při stavbě Siegfriedovy linie nebo do koncentračních táborů. Jeden z hlavních vzbouřenců jménem Matutinovic, který byl katolickým odvedencem, uprchl do Španělska. Po obnovení pořádku byla divize přesunuta do Slezska a později do Bosny pro dokončení výcviku. Do této divize byla též včleněna 23. SS Kama, složená z chorvatských odvedenců. Původně měla 13. SS poskytnout kádry pro tuto divizi, ale pro nedostatek rekrutů byla ona sama začleněna do 13. SS Waffen Gebirgs Division. Stejně jako 1. Battalion, 28. Regiment z 13. SS, který byl složen z albánských muslimů z Kosova, nebyl zasazen do protipartyzánských operací, ale zůstal v Bosně. Himmler rozkázal, aby se stal součástí 21. Waffen-Gebirgs-Division der SS Skanderbeg. Divize byla nyní vedena rakouskými, německými a dalšími Volksdeutsche důstojníky a poddůstojníky a odvedenci měli zvláštní privilegia kvůli svému náboženství. Všichni nosili modifikované uniformy SS s šedými fezy s insigniemi SS a na jaře 1944 začali s protipartyzánskými operacemi ze své základny v Brčku a zúčastnili se několika velkých protipartyzánských ofenzív jako "Maibaum", "Maiglockchen", "Save" "Wegweiser" a "Osterei". Jako část V. SS Gebirgs Korps byla divize neustále v boji proti partyzánům do září 1944, kdy byla stažena zpět do Brčka. Během této doby dezertovalo z divize 2.000 vojáků. Dezerce pokračovaly do října, kdy byla většina bosenských dobrovolníků odzbrojena a zařazena do pracovní služby. Zbytek a většina Němců byl zformován do pluku, který byl součástí Kampfgruppe Hanke v Maďarsku, jižně od Budapešti v březnu 1945. Ta ustoupila na západ před Sověty a padla do zajetí Britů. Mnoho zdrojů uvádí, že bojová hodnota a statečnost této divize byla velmi nízká. To je diskutabilní ze dvou důvodů. Prvním je krutost jejích příslušníků v oblasti bojů s partyzány, kde tato zvěrstva byla oboustranná. Zvěrstva proti civilistům jsou neomluvitelná, ale ve válce proti partyzánům nevyhnutelná. To možná vysvětluje příčinu chování vojáků této divize. V Jugoslávii též musíme brát v úvahu etnický faktor, kdy boj Srbů s muslimy pokračoval i v 90. letech. Druhým důvodem pro snižování hodnoty divize je počet dezercí. Ty vycházejí z německého ústupu tváří v tvář Sovětům, kdy se mnoho mužů z divize rozhodlo vrátit domů a chránit své rodiny, kterým vyhrožovali Titovi partyzáni. Samozřejmě tam byly neomluvitelné výjimky v obou případech.

12.1942: 6.: Himmler předkládá svoji ideu vzniku bosensko-muslimské divize SS Hitlerovi.
2.
1943: 13.: Hitler souhlasí se zformováním muslimské divize SS, nacistický ministr zahraničí von Ribbentop cestuje do Chorvatska k získání souhlasu chorvatské vlády.
18.: Velitel 7. SS Division SS-Obergruppenführer Arthur Phelps cestuje do Záhřebu k diskusím o zformování divize s chorvatskou vládou.
3.1943
: 5.: Divize oficiálně založena.
20.: Nábor začíná v Záhřebu, Sarajevu, Brodu.
4.1943: 14.: 8.000 bosenských muslimů a Chorvatů vstupuje do divize.
27.: Divizní spojovací jednotka, celoněmecká formace, začíná výcvik v Goslaru.
5.1943: 12.: Muslimští dobrovolníci SS přísahají Adolfu Hitlerovi a Chorvatskému státu.
6.1943: Proti přání chorvatského vůdce Ante Paveliče, SSFHA přesouvá bosenské dobrovolníky do Le Puy v jižní Francii k výcviku.
7.1943: Síla divize 15.000 – 26.000, zformován V. SS Frewilligen Gebirgskorps, divizní imámové odesláni do Postupimi k nacistické indoktrinaci.
12.: SS-bosenské vztahy poškozeny, když se rekruti dovídají, že německé jednotky zmasakrovaly 40 bosenských civilistů při protipartyzánské operaci. Někteří z těchto civilistů jsou příbuzní vojáků 13. SS.
15.: Indoktrinační tým vydává první vydání divizních novin, pojmenovaných "Handschar", jméno vybral Gottlob Berger, stalo se názvem divize.
8.1943: Výcvik v Le Puy a Le Rozier, Francie, přijíždějí němečtí důstojníci a vybavení.
9.: SS-Oberführer Karl-Gustav Sauberzweig přejímá velení divize.
30.: Velitel sboru Phelps navštěvuje divizi.
9.1943: Výcvik v Le Puy a Le Rozier, Francie.
17. – 18.: Villefranche de Rovergue: 4 rekruti divize, z toho dva důstojničtí kadeti, vyvolávají vzpouru v noci na 17. 5 německých důstojníků je popraveno, mnoho dalších Němců je zajato, dokud divizní imám Halim Malkoc nepřesvědčí vojáky, aby se obrátili na německou stranu (Velký Muftí Jerusalémský, Haj Amin el-Husseini neintervenuje k zastavení vzpoury, jak špatně informují některé knihy). Vzpoura končí, 2 inspirátoři jsou zabiti, 1 zajat. Poslední z nich, Bozo Jalenek, prchá a vstupuje do francouzského hnutí odporu.
18.: 12 vzbouřenců zastřeleno, 825 "nespolehlivých" mužů je odesláno k organizaci Todt nebo do koncentračního tábora Neungamme.
10.1943:
K uklidnění bosenských dobrovolníků je divize poslána do Neuhammeru, Německo. Pro zhoršující se situaci v Bosně vybírají vojáci divize 88.000 RM pro Merhamed, muslimskou humanitní organizaci. SS požádá další vojáky Waffen-SS o pomoc – jediný SS-Sonderregiment Dirlewanger na žádost odpoví. Divize obdrží nové německé důstojníky z 4. SS a 6. SS divize.
11.1943: Neuhammer, Německo: základní výcvik ukončen.
21.: Himmler navštěvuje divizi, stejně jako Velký Mufti Jerusalémský Haj Amin el Husseini.
12.1943: Neuhammer, Německo: výcvik družstev dokončen.
1.1944: Neuhammer, Německo: výcvik čet dokončen.
2.1944: Neuhammer, Německo: výcvik rot a pluku dokončen, síla divize: 21.000.

16.: Divize přesunuta do Chorvatska.
3.1944: Protipartyzánská služba v Bosně, severovýchodní Bosna, západní Srbsko. Hlavní stan ve Vinkovci.
9. – 12.: První boje, vyčišťovací operace lesů Brout od partyzánů, pravděpodobně krutosti vůči srbským civilistům.
15.: Divize překračuje řeku Sávu do Bosny.
4.1944:
Protipartyzánská služba v Bosně.
12.: Protipartyzánský výpad v "Unternehmen Ostrei", Janja, Bosna.
17.: I. Battalion, Regiment 28, složený z Albánců, je odeslán do Prištiny, aby kolem něj byla zformována 21. Waffen Gebirgs Division der SS Skanderbeg.
17.: Velitel divize Sauberzweig vydává "Příručku pro osvobození Bosny," která obsahuje plán divize pro získání kontroly nad svěřenou zónu. Chorvatská vláda protestuje, ale RFSS Himmler zformuje SS a policejní administrativní štáb pro Bosnu pod vedením Handschar. Ačkoliv velitel V. SS Korps Phelps zaměstnává divizi raději výcvikem než pacifikačními akcemi.
23.4. – 5.5.: "Unternehmen Maibaum": Jedna z největších protipartyzánských operací války, V. SS Gebirgkorps se snaží zničit III. partyzánský bosenský sbor u řeky Driny.
5.1944:
Protipartyzánská služba v Bosně, divize zajišťuje bezpečnostní zónu mezi řekami Sávou, Bosnou, Sprech a Drinou, spolupracuje s místními silami četniků a muslimskou polovojenskou organizací Zeleni Kader. Divize dostává jméno 13. Waffen-Gebirgs-Division der SS Handschar (kroatische Nr. 1).
6.: "Unternehmen Maibaum" končí.
17.5.: Divize se účastní "Unternehmen Maiglockchen" – protipartyzánské operace ve východním Majevicas.
6.1944: Hitler přikazuje zformování 23. Waffen SS Gebirgs Division Kama (kroatische Nr. 2) a IX. Waffen Gebirgskorps (kroatisches) v Bacsalmas, Maďarsko. Divize se účastní hlídek a malých akcí.
4.: Tito přikazuje III. bosenskému sboru obsadit severovýchodní Bosnu.
8.: Bitva o Lopare: partyzáni převálcují divizní dělostřelectvo, Regiment 28 ztrácí prapor pěchoty.
7.1944: 12.: Unternehmen Fliegenfänger: 13. SS dobývá partyzánské letiště u Tuzly.
17.: Unternehmen Heiderose, útok na partyzánské bunkry u Sekovici.
8.
1944: Akce malých jednotek a hlídky.
4.: Unternehmen Hackfleisch, protipartyzánská akce v oblasti Olovo s divizí Prinz Eugen.
17.: Tito vyhlašuje amnestii bosenským vojákům Handschar, kteří dezertují a vstoupí k partyzánům.
9.1944: 1. – 7.: "Operation Ratweek" spojenecko/partyzánská kampaň proti železnicím a transportům Němců v Jugoslávii.
4.: III. bosenský sbor útočí na divizi u Srebrniku.
6.: Četnici útočí na Handschar, ničí jejich podpůrné jednotky.
17.: Partyzáni dobývají Tuzlu.
20.: 2.000 vojáků dezertovalo v posledních měsících. Většina vojáků opouští svá místa i se zbraněmi.
24.: Německý personál divize: 279 důstojníků, 1.611 poddůstojníků, 4.125 mužů. Všechny automatické zbraně divize předány Němcům pro zajištění bezpečnosti. III. Battalion každého pluku rozpuštěn.
10.1944:
3.: Partyzáni 28. Slavonské divize útočí na základnu 13. SS u Janji.
5.: III. bosenský sbor obsahuje 700 původních vojáků z Handschar.
9.: Divize zničí XVII. brigádu Majevica a utrpí těžké ztráty, válečné zločiny v oblasti Jablanica.
15.: Divize začíná ústup z Bosny do Chorvatska, rychle přibývají dezerce.
20.: Partyzáni a Sověti dobývají Bělehrad.
21.: Němečtí důstojníci z 23. SS Division Kama přesunuti do jednotky.
25.: 1.000 vojáků 13. SS odzbrojeno a zařazeno k pomocným jednotkám, jejich zbraně předány 1. Gebirgs Division.
30.: 600 mužů 13. SS kapituluje se svými zbraněmi partyzánské XVIII. chorvatské brigádě.
11.1944:
Divize rozpuštěna, Volksdeutsche a Němci zformují Kampfgruppe Hanke, bosenští vojáci dezertují nebo jsou propuštěni, vstupují k partyzánům nebo do Ustaši.
12.1944 – 5.1945: Zbytky divize ustupují přes Maďarsko a Chorvatsko do Rakouska. Někteří bosenští vojáci unikají zajetí a odjíždějí do arabských států a bojují proti Izraeli v roce 1948, ale většina je zajata a uvězněna nebo popravena jugoslávskou komunistickou vládou.

Složení:
SS-Waffen Gebirgsjäger Regiment 27
SS-Waffen Gebirgsjäger Regiment 28
SS-Waffen Artillerie Regiment 13
SS-Panzerjäger Abteilung 13
SS-Aufklärungs Abteilung (mot) 13
Waffen-Gebirgs Pionier Abteilung der SS 13
Waffen-Gebirgs Nachrichten Abteilung der SS 13
Waffen-Flak Abteilung der SS 13
SS-Nachrichten-Abteilung 13
Kroatische SS-Radfahr-Battalion
Kroatische SS-Kradschützen-Battalion

Držitelé RK:
SS-Standartenführer Desiderius Hampel: 3.5.1945
SS-Obersturmbannführer Hans Hanke: 3.5.1945
SS-Sturmbannführer Karl Liecke: 3.5.1945
SS-Sturmbannführer Albert Stenwedel: 3.5.1945

Datum

Korps

Armee

Armee Gruppe

Oblast

8.43 - 11.43

formování

-

D

Le Puy, Le Rozier

12.43

formování

-

-

1.44 - 3.44

protipartyz. služba

-

-

Chorvatsko

4.44 - 5.44

Syrmien

2. Panzer Armee

F

Chorvatsko

6.44 - 9.44

V. SS

2. Panzer Armee

F

Chorvatsko

10.44 - 11.44

IX. SS

2. Panzer Armee

F

Chorvatsko

12.44

LXVIII

2. Panzer Armee

F

Maďarsko

1.45 - 4.45 (zbytky)

LXVIII

2. Panzer Armee

Süd

Maďarsko

5.45 (zbytky)

LXVIII

2. Panzer Armee

Südost

KärntenPříslušníci divize čtou antisemitskou knihu „Islám a židovství“.

 
Vojáci divize při modlitbě.

 

Muslimský duchovní vůdce a velitel divize při inspekci divize.


Dělostřelci divize Handschar, kteří střílejí z horské houfnice, byli vyznamenáni Rytířským křížem v květnu 1945 a přestože byli všichni Němci, je vidět, že vojáci divize nebojovali špatně.